ПОЛИТИКА GDPR Политика GDPR Арго - Контар

ПОЛИТИКА GDPR

 

Политика за защита и съхранение на личните данни на

Арго-ТЕХ ЕООД

 

Личните данни, които събираме, се обработват и съхраняват от АРГО-ТЕХ ЕООД, чиято политика за опазване на личните данни е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), Закона за електронните съобщения, Закона за защита на личните данни и останалото приложимо в Р България законодателство по тази материя.

Съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни, „лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата идентичност.

Не е необходимо да ни предоставяте лични данни, просто за да разгледате нашия сайт. 

Тази политика е в сила, както ако пазарувате онлайн от нашия уебсайт, така и на място в нашия магазин, намиращ се на адрес: София, ул. Суходолска, 195

Осъществявайки поръчки в който и да е сайт на фирма АРГО-ТЕХ ЕООД (www.argo-contar.comwww.lanstore.eu, snadka.com) Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат обработени и съхранени от нас.

Предоставените от Вас лични данни се изискват във връзка с изпълнението на направената от Вас поръчка, която се явява своеобразен договор, сключен между Вас, от една страна и АРГО-ТЕХ ЕООД, от друга. Събираните от нас данни са минимално необходимите за целта.

АРГО-ТЕХ ЕООД гарантира, че Вашата лична информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на трета страна (извън по-долу изброените) без Вашето изрично съгласие.

Данните, предоставени от Вас, се съхраняват на сървър без достъп до Интернет, защитени са със сложни пароли и не могат да бъдат използвани от лица, които не са администратори на фирма АРГО-КОНТАР.

Възможни трети лица, на които фирмата може да предостави Вашите лични данни са:

- на посочена от Вас куриерска фирма (която от своя страна също трябва да притежава регистрация като администратор на лични данни) във връзка с изпълнение на направената от Вас поръчка

- на държавни и общински органи, в изпълнение на техните законови правомощия.

Вие имате право да поискате от администраторите на лични данни в АРГО-КОНТАР да изтрият предоставената от Вас лична информация във всеки един момент, както и в следните случаи:

- личните Ви данни не са необходими вече за целите, за които са били събрани;

- обработването на личните Ви данни се е основавало на Ваше съгласие, което Вие сте оттеглили и няма друго законово основание за обработването на данните;

- личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно.

АРГО-КОНТАР може да отхвърли молбата Ви за изтриване на предоставената от Вас лична информация в следните случаи:

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване на предоставената от Вас лична информация;

- за целите на архивирането в обществен интерес;

- за установяване, упражняване или защита на права и законни интереси на Администратора.

При възникнал спор относно законосъобразността на съхраняването и обработването на предоставената лична информация между Вас и фирма АРГО-ТЕХ ЕООД, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - КЗЛД

 

Арго-ТЕХ ЕООД

София, ж.к. Овча Купел, бл.8

ЕИК: 201151929

Пламен Хубанов

argo@argo-contar.com

тел.: +3592 9555100

 

 

Цените са актуални към настоящия момент и са без включен ДДС.

Моля, проверете наличността на стоките.
Цената на всички стоки без наличност трябва да бъде потвърдена.